کاتالوگ مدیریت موجودی با چاشنی خلاقیت

وقتی صحبت از خلاقیت در مدیریت فضای انبار یا مدیریت قفسه‌های فروشگاهی به میان م یآید، کار بسیار سخت می‌شود چرا که انعطاف پذیری راهکارها در مواجهه با محدودیت‌های فیزیکی بسیار اندک است. با این وجود، سیست مهای رایان‌های و تحلی لهای نوین در حوزه صنایع و مدیریت بهرهوری، امکان ارائه راهکارهایجالب و مدرنی را برای مدیریت تأمین، مدیریت موجودی، مدیریت انبار و مدیریت فروش فراهم کردهاند که در کنار کلیدهای شناسایی GS1 ، قابل پیاده سازی است...

دانلود کاتالوگ: